Connect with us

Portal Ploti.pl nie odpowiada za dodane treści. Treści dodawane są przez użytkowników poprzez opcję „Dodaj”. Ploti.pl nie przechowuje danych użytkowników, którzy dodali treści na stronę. Nie weryfikujemy informacji dodanych przez użytkowników oraz nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich. Jeśli z jakiegoś powodu uważasz, że treść na portalu Ploti.pl nie powinna się tu znaleźć, skorzystaj z opcji „zgłoś artykuł”. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone jako naruszenie to artykuł zostanie niezwłocznie usunięty.


 1. Serwis Ploti.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na temat Gwiazd i ludzi ze sfer showbiznesu.
 2. Ploti.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 3. Ploti.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Ploti.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach serwisu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Ploti.pl
 5. Ploti.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 6. Ploti.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu.
 7. Ploti.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  Korzystanie z serwisu Ploti.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Korzystanie z serwisu Ploti.pl jest bezpłatne.
 9. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Ploti.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
 10. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu Ploti.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu – komentarze. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie Ploti.pl treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 12. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie Ploti.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.
 13. Serwis Ploti.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu Ploti.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu Ploti.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.
 14. Administratorem serwisu Ploti.pl jest MasterPay LCC z siedzibą WY 82833, Buffalo 418 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone.
 15. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Ploti.pl użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@Ploti.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania reklamacji w formie pisemnej.

 

Regulamin dodawania ogłoszeń

 1. Ogłoszenie może dodać każdy użytkownik strony (osoba odwiedzająca stronę)
 2. Ogłoszenia może przeglądać każdy użytkownik strony
 3. Zabrania się dodawać ogłoszenia o treści lub charakterze wulgarnym, obrażających inne osoby, naruszające prawa osobowe lub zawierające treści przeznaczone dla osób niepełnoletnich
 4. Aby ogłoszenie było wyświetlane należy dokonać aktywacji ogłoszenia poprzez wysłanie SMS
 5. Aby zobaczyć ukryte dane kontaktowe należy wysłać SMS pod wskazany numer w ogłoszeniu
 6. Administracja ma prawo bez powiadamiania użytkownika usunąć dowolne ogłoszenie bez podawania przyczyny

 

Regulamin dodatkowy (szczególnie dla osób dodających treści)

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
1.1 Portal Ploti.pl jest serwisem internetowym zbierającym w jednym miejscu najciekawsze informacje z sieci:Informacje może dodać każdy Użytkownik portalu Ploti.pl poprzez specjalnie stworzoną do tego zakładkę DODAJ lub poprzez wysłanie treści i zdjęć na adres dodaj@Ploti.pl.
1.2 Treści zamieszczane w Portalu Ploti.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu bez żadnej dodatkowej opłaty.
1.3 Użytkownik Portalu Ploti.pl korzystając z niego zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem Portalu
1.4 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie
1.4.1 Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://Ploti.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.4.2 Portal – zbiór stron www zlokalizowanych w domenie http://Ploti.pl stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie Użytkownikom w tym Portalu Materiałów w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom
1.4.3 Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
1.4.4 Materiały – informacyjne oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu w formie Linku lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. obiektu osadzonego.
1.4.5 Link – odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał.
1.4.7 Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem.
2. ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA SERWERACH ADMINISTRATORA
2.1 Użytkownicy mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Materiały opatrzone tytułem. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany, dodania lub usunięcia statusu zamieszczonego przez Użytkownika, w przypadku nadużycia
2.2 Administrator nie ingeruje w treść Materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.
2.3 Użytkownik umieszczając jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet
2.4 Korzystanie z Portalu, w tym zamieszczanie Materiałów, nie podlega opłatom.
2.5 Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które zamieścił w Portalu.
2.6 Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Materiału lub innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań
2.7 Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Portalu
2.8 Jeżeli zdaniem Użytkownika Materiał narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku „Zgłoś naruszenie” umieszczonego na portalu.
3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
3.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do
a) nie zamieszczania na Portalu treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,
c) nie zamieszczanie na chacie oraz Portalu treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,
d) nie podejmowania działań i zamieszczania Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,
e) nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
3.2 W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w punkcie 3.1., Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
4.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu,
b) treść i formę zamieszczanych Materiałów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika,
c) treść i formę opisów charakteryzujących Użytkowników,
d) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,
e) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
f) udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
g) utratę Materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,
4.2 Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników
b) Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
c) natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
d) zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,
e) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu.
4.3 Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.
5. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
5.1 Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu
5.2 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora kontakt@Ploti.pl
5.3 Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania
5.4 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5.5 Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
6. ZMIANA REGULAMINU
6.1 Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
6.2 Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

TOP 5 TYGODNIA

Na górę